Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov na webovej stránke spol. GASTRO GROUP, s.r.o. v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)
 
Spoločnosť GASTRO GROUP, s.r.o. v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vás informuje o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prevádzkou webovej stránky www.gastrogroup.sk. Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 
Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom je spoločnosť GASTRO GROUP, s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom 915 01, IČO: 36317969, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 12608/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“).
Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
tel. č.     +421 910 782 900
e-mail: gastrogroup@gastrogroup.sk
 
Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel?

  1. Elektronický kontaktný formulár

Na účely poskytovania informácií vyžiadaných zákazníkmi alebo potenciálnymi zákazníkmi prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, tel. číslo, e‑mailová adresa, príp. iné osobné údaje, ktoré dotknutá osoba uviedla v správe formulára. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je podpora služieb zákazníkom a potenciálnym zákazníkom prostredníctvom kontaktného webového formulára. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou na vyššie uvedený účel je dobrovoľné, avšak bez týchto údajov nie je možné predmetný dopyt zaevidovať ani vybaviť. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 1 mesiaca od vybavenia predmetného dopytu/správy zaslaného cez kontaktný formulár. Po tejto dobe sú poskytnuté osobné údaje vymazané.
 

  1. Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach

Na účely podpory predaja produktov a služieb Prevádzkovateľa, ako i využitie prostredia sociálnych sietí ako komunikačného kanála so zákazníkom, resp. potenciálnym zákazníkom, Prevádzkovateľ spravuje svoje profily na sociálnych sieťach (napr. Facebook).
Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je najmä zvyšovanie povedomia o produktoch a službách Prevádzkovateľa v online prostredí. Osobné údaje sú uchovávané do momentu odstránenia príspevku zo sociálnej siete samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevku Prevádzkovateľom, príp. do namietania spracúvania dotknutou osobou alebo do doručenia žiadosti dotknutej osoby o vymazanie jej osobných údajov z profilu Prevádzkovateľa.
 

  1. Zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti webovej stránky

Na účely zaistenia funkčnosti a bezpečnosti webovej stránky Prevádzkovateľ môže spracúvať online identifikátory (napr. IP adresa) a tzv. súbory cookies. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zaistenie funkčnosti a bezpečnosti webovej stránky. Osobné údaje sú uchovávané po prevádzkovú dobu webového portálu.
 
Kto je príjemcom osobných údajov?
Osobné údaje dotknutých osôb spracúvajú poverení zamestnanci Prevádzkovateľa, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a boli zaškolení v oblasti ochrany osobných údajov. V niektorých prípadoch môže mať k údajom prístup správca webovej stránky za účelom technickej správy a prevádzky webovej stránky. Pri správe profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach má prístup k údajom aj prevádzkovateľ konkrétnej sociálnej siete. Bližšie informácie o jednotlivých prevádzkovateľoch sociálnych sietí je možné vyhľadať na webových stránkach príslušnej sociálnej siete.
 
Aká je doba spracúvania osobných údajov?
Osobné údaje sú spracúvané po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracúvania. Jednotlivé lehoty sú uvedené pri konkrétnom účele spracúvania osobných údajov.
 
Nastáva prenos osobných údajov do tretích krajín alebo profilovanie?
Prenos osobných údajov do tretej krajiny Prevádzkovateľ neuskutočňuje a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania. Za určitých okolností však prenos osobných údajov do tretích krajín môže nastať, a to hlavne v súvislosti s prevádzkou profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach. V tomto prípade vystupuje prevádzkovateľ konkrétnej sociálnej siete (napr. Facebook) v zmysle nariadenia GDPR, ako samostatný prevádzkovateľ, ktorý určuje podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov samostatne. Bližšie informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov sú uvedené na stránkach konkrétnej sociálnej siete.
 
Aké sú práva dotknutých osôb?
Právo odvolať súhlas - ak je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté rovnakou formou akou ste o to požiadali, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na obhajovanie právneho nároku, a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; e‑mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www.dataprotection.gov.sk.
 
Tieto práva si môžete uplatniť kontaktovaním Prevádzkovateľa elektronickou formou na kontaktnej e‑mailovej adrese, alebo v poštovom styku na adrese sídla spoločnosti.